Niniejsza polityka prywatności („Polityka Prywatności”) stanowi integralną część Regulaminu.
Akceptacja Regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem
korzystania z serwisu Kupujący powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności
określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Kupujących.
Administrator
1.Administratorem danych podawanych w formularzu rejestracyjnym oraz formularzu Zamówienia
(„Dane”), zgodnie z Regulaminem, jest Java Coffee Company spółka z o.o. (“Java Coffee”) z siedzibą
przy ul. Palisadowej 20/22, 01-940 Warszawa, wpisaną przez Sąd Rejonowy Warszawie do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000069052, NIP: 5213214532; REGON
017395488
Gromadzone Dane
1.Gromadzone dane osobowe obejmują informacje takie jak imię i nazwisko Kupującego, jego adres
mailowy oraz telefon, NIP, a także adres dostawy i adres bilingowy.
Wszystkie dane osobowe zebrane przez Java Coffee pochodzą od samego zainteresowanego, za
wyjątkiem danych kontaktowych, które mogą nam podać jego znajomi lub członkowie rodziny:
a)w celu wysłania karty podarunkowej lub innego prezentu,
b)w celu udostępnienia listy ulubionych zapisanej na stronie.
Cele przetwarzania Danych
1.Dane przetwarzane będą w celu wykonania Umowy zawieranej pomiędzy każdym z Kupujących a
Administratorem w ramach działalności sklepu internetowego. Przetwarzanie danych obejmuje kontakt
z Kupującymi (telefonicznie, za pośrednictwem poczty email i tradycyjnej korespondencji),
prowadzenia księgowości oraz weryfikację prawdziwości danych podanych przez Kupujących w
procesie Rejestracji. Dane przetwarzane będą w celach marketingowych i reklamowych wyłącznie w
przypadku wyrażenia przez Kupującego zgody na takie przetwarzanie.
2.Java Coffee w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia złożonego przez kupującego w ramach
e-sklepu przekazuje dane osobowe kupujących następującym podmiotom:
a)operatorowi systemu płatności on-line, a w szczególności PayU S.A. oraz PayPal w celu zrealizowania
zleconej przez Klienta usługi zapłaty za zamówienie. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do
zrealizowania płatności, a w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer
telefonu;
b)podmiotom dostarczającym przesyłkę, w szczególności firmie kurierskiej Fedex, Inpost oraz Poczta
Polska. Przekazanie dotyczy danych niezbędnych do zrealizowania dostawy zamówionych produktów, a
w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu i adres zamieszkania.
3.Java Coffee Company gwarantuje, że żadne dane podane przez klienta nie zostaną udostępnione
osobom trzecim innym niż podmioty wymienione w punkcie 2a), 2b) i 2c)
Podstawa przetwarzania Danych
1.Dane przetwarzane są na podstawie zgód wyrażanych przez Kupującego, poprzez wybieranie
odpowiednich przycisków na formularzu rejestracyjnym wypełnianym podczas procesu Rejestracji oraz
w odniesieniu do ewidencji zrealizowanych Zamówień na podstawie ustawowego obowiązku
nałożonego na Administratora.
2.Dane przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie danych jest
dobrowolne. Klient może w każdej chwili skorzystać z przysługujących mu praw dostępu, zmiany,
anulowania i wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania udostępnionych danych w zakładce Moje dane
w sekcji Moje Konto na naszej stronie internetowej bądź listownie drogą e-mailową lub pocztową na
adres: [email protected]
3.Dane podane przez klienta w momencie rejestracji będą używane przez Java Coffee wyłącznie do
realizowania zamówień oraz w celu ułatwienia nawigacji i procesu zakupów na stronie internetowej.
Dodatkowo za wyraźną zgodą klienta Java Coffee Company będzie przesyłać mu informacje o swoich
nowych produktach oraz innych ofertach drogą e-mailową.

4.Jeśli zapiszesz się do naszego newslettera, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe - imię,
nazwisko, adres e-mail oraz historię otwieralności e-maili na cele przesyłania Ci informacji o naszych
produktach, promocjach i nowościach w ofercie. Jeśli jednocześnie jesteś naszym klientem, będziemy
analizować Twoje preferencje zakupowe, tak aby w newsletterze dostarczać Ci treści, które naszym
zdaniem, są najbardziej zgodne z Twoimi oczekiwaniami.W celu rezygnacji z usługi subskrypcji
Newslettera należy kliknąć w stosowny link podany w każdym Newsletterze.
Prawa Kupującego
1.Podanie Danych jest dobrowolne, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w
Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację, a niepodanie tych Danych w
procesie składania Zamówienia uniemożliwia jego realizację. Brak zgody Kupującego na przetwarzanie
jego Danych dla celów marketingowych i reklamowych nie wpływa na możliwość jego Rejestracji oraz
możliwość składania przez niego Zamówień.
2.Kupujący ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania i aktualizacji za
pośrednictwem Administratora. Administrator zapewnia również Kupującym możliwość usunięcia
Danych ze Zbioru Danych w przypadku odstąpienia od Umowy a także jej rozwiązania lub
wygaśnięcia, o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa. Administrator zapewnia również
Kupującym możliwość usunięcia Danych na ze Zbioru Danych w innych przypadkach przewidzianych
przepisami prawa. Administrator może odmówić usunięcia Danych, jeżeli Kupujący nie uregulował
wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy
prawa, a zachowanie Danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia
odpowiedzialności Kupującego.
Zabezpieczenie Danych
1.Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych Danych, a w szczególności zabezpiecza Dane przed ich udostępnieniem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.Do przetwarzania są dopuszczane wyłącznie osoby posiadające upoważnienie nadane przez
Administratora. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania.
Informacje o plikach cookies
1.Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci
urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC,
notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo
serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.
2.Strona internetowa www.javacoffee.pl wykorzystuje 2 rodzaje plików: sesyjne oraz stałe. Pliki
sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu Kupującego do czasu
wylogowania ze strony Apteki lub zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki są przechowywane w urządzeniu
przez czas określony w parametrach tych plików lub do momentu ich usunięcia.
3.Strona internetowa www.javacoffee.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików:
a)pliki niezbędne do przeglądania oferty, logowania do e-sklepu i dokonywania zakupów. Ich
zapisywanie jest niezbędne do korzystania z serwisu e-sklepu;
b)pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w e-sklepie;
c)pliki statystyczne - umożliwiające zebranie informacje na temat korzystania z zasobów e-sklepu
d)pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego ustawień
dotyczących logowania i preferencji dotyczących wyglądu strony;
e)pliki reklamowe - pliki umożliwiające otrzymanie treści reklamowych dostosowanych do
zainteresowań Kupującego;
f)pliki społecznościowe - pliki umożliwiające integrację konta Kupującego w serwisie
społecznościowym (m. in. Facebook, Google+) z serwisem e-sklepu.
4.Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej
www.javacoffee.pl i jej podstron, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki
uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę i jej podstrony, a w
szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.
5.W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować
ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej
www.javacoffee.pl i jej podstron. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z

pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego
dostawcą.
6.Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na
stronie internetowej www.javacoffee.pl.
7.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Kupującego mogą zostać wykorzystane przez
współpracujących z e-sklepem partnerów.
8.Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony
internetowej www.javacoffee.pl i jej podstron, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo
telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę i jej podstrony z plików cookies w
celach wyżej określonych.
Pozostałe postanowienia
1.Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących
przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje
zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz
organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez
przepisy prawa.
2.Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę
wykorzystującą w jakikolwiek sposób serwis e-sklepu Java Coffee obowiązuje aktualna wersja Polityki
Prywatności.